New Advent
 Home   Encyclopedia   Summa   Fathers   Bible   Library 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
OLD TESTAMENT NEW TESTAMENT
The
7 Books
Old Testament
History
Wisdom
Books
Major
Prophets
Minor
Prophets
NT
History
Epistles of
St. Paul
General
Writings
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuter.
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chron.
2 Chron.
Ezra
Nehem.
Tobit
Judith
Esther
1 Macc.
2 Macc.
Job
Psalms
Proverbs
Eccles.
Songs
Wisdom
Sirach
Isaiah
Jeremiah
Lament.
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
Matthew
Mark
Luke
John
Acts
Romans
1 Corinth.
2 Corinth.
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thess.
2 Thess.
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
 

Proverbs 20

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »
1 ἀκόλαστον οἶνος καὶ ὑβριστικὸν μέθη πᾶς δὲ ὁ συμμειγνύμενος αὐτῇ οὐκ ἔσται σοφός 2 οὐ διαφέρει ἀπειλὴ βασιλέως θυμοῦ λέοντος ὁ δὲ παροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάνει εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν 3 δόξα ἀνδρὶ ἀποστρέφεσθαι λοιδορίας πᾶς δὲ ἄφρων τοιούτοις συμπλέκεται 4 ὀνειδιζόμενος ὀκνηρὸς οὐκ αἰσχύνεται ὡσαύτως καὶ ὁ δανιζόμενος σῖτον ἐν ἀμήτῳ 5 ὕδωρ βαθὺ βουλὴ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἐξαντλήσει αὐτήν 6 μέγα ἄνθρωπος καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων ἄνδρα δὲ πιστὸν ἔργον εὑρεῖν 7 ὃς ἀναστρέφεται ἄμωμος ἐν δικαιοσύνῃ μακαρίους τοὺς παῖδας αὐτοῦ καταλείψει 8 ὅταν βασιλεὺς δίκαιος καθίσῃ ἐπὶ θρόνου οὐκ ἐναντιοῦται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶν πονηρόν 9 τίς καυχήσεται ἁγνὴν ἔχειν τὴν καρδίαν ἢ τίς παρρησιάσεται καθαρὸς εἶναι ἀπὸ ἁμαρτιῶν  κακολογοῦντος πατέρα ἢ μητέρα σβεσθήσεται λαμπτήρ αἱ δὲ κόραι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὄψονται σκότος  μερὶς ἐπισπουδαζομένη ἐν πρώτοις ἐν τοῖς τελευταίοις οὐκ εὐλογηθήσεται  μὴ εἴπῃς τείσομαι τὸν ἐχθρόν ἀλλὰ ὑπόμεινον τὸν κύριον ἵνα σοι βοηθήσῃ 10 στάθμιον μέγα καὶ μικρὸν καὶ μέτρα δισσά ἀκάθαρτα ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀμφότερα 11 καὶ ὁ ποιῶν αὐτὰ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ συμποδισθήσεται νεανίσκος μετὰ ὁσίου καὶ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς αὐτοῦ 12 οὖς ἀκούει καὶ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ κυρίου ἔργα καὶ ἀμφότερα 13 μὴ ἀγάπα καταλαλεῖν ἵνα μὴ ἐξαρθῇς διάνοιξον τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἐμπλήσθητι ἄρτων 14  15  1 Wine is a luxurious thing, and drunkenness riotous: whosoever is delighted therewith, shall not be wise. 2 As the roaring of a lion, so also is the dread of a king: he that provokes him, sins against his own soul. 3 It is an honour for a man to separate himself from quarrels: but all fools are meddling with reproaches. 4 Because of the cold the sluggard would not plough: he shall beg therefore in the summer, and it shall not be given him. 5 Counsel in the heart of a man is like deep water: but a wise man will draw it out. 6 Many men are called merciful: but who shall find a faithful man? 7 The just that walks in his simplicity, shall leave behind him blessed children. 8 The king, that sits on the throne of judgment, scatters away all evil with his look. 9 Who can say: My heart is clean, I am pure from sin?       10 Diverse weights and diverse measures, both are abominable before God. 11 By his inclinations a child is known, if his works be clean and right. 12 The hearing ear, and the seeing eye, the Lord has made them both. 13 Love not sleep, lest poverty oppress you: open your eyes, and be filled with bread. 14 It is naught, it is naught, says every buyer: and when he has gone away, then he will boast. 15 There is gold and a multitude of jewels: but the lips of knowledge are a precious vessel. 1 Luxuriosa res vinum, et tumultuosa ebrietas : quicumque his delectatur non erit sapiens. 2 Sicut rugitus leonis, ita et terror regis : qui provocat eum peccat in animam suam. 3 Honor est homini qui separat se a contentionibus; omnes autem stulti miscentur contumeliis. 4 Propter frigus piger arare noluit; mendicabit ergo æstate, et non dabitur illi. 5 Sicut aqua profunda, sic consilium in corde viri; sed homo sapiens exhauriet illud. 6 Multi homines misericordes vocantur; virum autem fidelem quis inveniet? 7 Justus qui ambulat in simplicitate sua beatos post se filios derelinquet. 8 Rex qui sedet in solio judicii dissipat omne malum intuitu suo. 9 Quis potest dicere : Mundum est cor meum; purus sum a peccato?       10 Pondus et pondus, mensura et mensura : utrumque abominabile est apud Deum. 11 Ex studiis suis intelligitur puer, si munda et recta sint opera ejus. 12 Aurem audientem, et oculum videntem : Dominus fecit utrumque. 13 Noli diligere somnum, ne te egestas opprimat : aperi oculos tuos, et saturare panibus. 14 Malum est, malum est, dicit omnis emptor; et cum recesserit, tunc gloriabitur. 15 Est aurum et multitudo gemmarum, et vas pretiosum labia scientiæ.
16  17  18  19  20  21  22  23 βδέλυγμα κυρίῳ δισσὸν στάθμιον καὶ ζυγὸς δόλιος οὐ καλὸν ἐνώπιον αὐτοῦ 24 παρὰ κυρίου εὐθύνεται τὰ διαβήματα ἀνδρί θνητὸς δὲ πῶς ἂν νοήσαι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ 25 παγὶς ἀνδρὶ ταχύ τι τῶν ἰδίων ἁγιάσαι μετὰ γὰρ τὸ εὔξασθαι μετανοεῖν γίνεται 16 Take away the garment of him that is surety for a stranger, and take a pledge from him for strangers. 17 The bread of lying is sweet to a man: but afterwards his mouth shall be filled with gravel. 18 Designs are strengthened by counsels: and wars are to be managed by governments. 19 Meddle not with him that reveals secrets, and walks deceitfully, and opens wide his lips. 20 He that curses his father, and mother, his lamp shall be put out in the midst of darkness. 21 The inheritance gotten hastily in the beginning, in the end shall be without a blessing. 22 Say not: I will return evil: wait for the Lord, and he will deliver you. 23 Diverse weights are an abomination before the Lord: a deceitful balance is not good. 24 The steps of men are guided by the Lord: but who is the man that can understand his own way? 25 It is ruin to a man to devour holy ones, and after vows to retract. 16 Tolle vestimentum ejus qui fidejussor extitit alieni, et pro extraneis aufer pignus ab eo. 17 Suavis est homini panis mendacii, et postea implebitur os ejus calculo. 18 Cogitationes consiliis roborantur, et gubernaculis tractanda sunt bella. 19 Ei qui revelat mysteria, et ambulat fraudulenter, et dilatat labia sua, ne commiscearis. 20 Qui maledicit patri suo et matri, extinguetur lucerna ejus in mediis tenebris : 21 hæreditas ad quam festinatur in principio, in novissimo benedictione carebit. 22 Ne dicas : Reddam malum : exspecta Dominum, et liberabit te. 23 Abominatio est apud Dominum pondus et pondus; statera dolosa non est bona. 24 A Domino diriguntur gressus viri : quis autem hominum intelligere potest viam suam? 25 Ruina est homini devorare sanctos, et post vota retractare.
26 λικμήτωρ ἀσεβῶν βασιλεὺς σοφὸς καὶ ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς τροχόν 27 φῶς κυρίου πνοὴ ἀνθρώπων ὃς ἐρευνᾷ ταμίεια κοιλίας 28 ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια φυλακὴ βασιλεῖ καὶ περικυκλώσουσιν ἐν δικαιοσύνῃ τὸν θρόνον αὐτοῦ 29 κόσμος νεανίαις σοφία δόξα δὲ πρεσβυτέρων πολιαί 30 ὑπώπια καὶ συντρίμματα συναντᾷ κακοῖς πληγαὶ δὲ εἰς ταμίεια κοιλίας 26 A wise king scatters the wicked, and brings over them the wheel. 27 The spirit of a man is the lamp of the Lord, which searches all the hidden things of the bowels. 28 Mercy and truth preserve the king, and his throne is strengthened by clemency. 29 The joy of young men is their strength: and the dignity of old men, their grey hairs. 30 The blueness of a wound shall wipe away evils: and stripes in the more inward parts of the belly. 26 Dissipat impios rex sapiens, et incurvat super eos fornicem. 27 Lucerna Domini spiraculum hominis, quæ investigat omnia secreta ventris. 28 Misericordia et veritas custodiunt regem, et roboratur clementia thronus ejus. 29 Exsultatio juvenum fortitudo eorum, et dignitas senum canities. 30 Livor vulneris absterget mala, et plagæ in secretioribus ventris.
 PreviousNext 

Copyright © 2009 by Kevin Knight. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.